Werkwijze


        Aan de hand van onderstaande 10 vragen geef ik een beeld van wat u van mij als nalatenschapscoach kunt verwachten. Vaak worden aan mij onderstaande vragen gesteld.

WAT IS DAT, EEN NALATENSCHAPSCOACH?

        Een nalatenschapscoach is een relatief nieuw beroep. Een nalatenschapscoach begeleidt nabestaanden of een executeur bij de afhandeling van een nalatenschap. In de praktijk wordt vaak een oudste kind aangewezen om de nalatenschap af te handelen, deze persoon is dan de executeur van de nalatenschap.

Maar juist in die moeilijke tijd vlak na een overlijden, moeten er allerlei administratieve en juridische zaken worden geregeld. Op korte termijn dienen beslissingen te worden genomen met vaak zeer ingrijpende juridische en financiële gevolgen.

Regelmatig ontbreekt het aan kennis en tijd om een nalatenschap zonder veel problemen af te handelen. Nalatenschappen kunnen ook nog eens erg complex zijn, enerzijds door de wet- en regelgeving, maar ook door de diversiteit van samenstelling van gezinnen. Steeds vaker wordt dan ook de hulp van een nalatenschapscoach ingeschakeld. De nalatenschapscoach is een professional die zich volledig richt op het afhandelen van nalatenschappen en daar ook de bijhorende opleidingen voor heeft gevolgd.

WAT IS DE ROL VAN EEN NALATENSCHAPSCOACH?

        Een nalatenschapscoach kan u begeleiden en bijstaan. De rol van de coach kan een rol op de achtergrond zijn, tot de mogelijkheid om de hele afhandeling uit handen te geven. Alle denkbare tussenvormen zijn mogelijk. We zullen dan ook altijd samen bepalen wat in uw specifieke situatie de juiste vorm is. In alle gevallen zal het maatwerk zijn.

EN IN DE PRAKTIJK, WAARMEE WORD IK GEHOLPEN?

        U wordt geholpen met het maken van een overzicht van zaken die moeten worden geregeld. Praktisch, financieel, administratief, en juridisch. Samen kunnen we dan bepalen wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren. Maar ik kan ook uw meeste vragen beantwoorden over de werking van het erfrecht. Bijvoorbeeld is het niet vanzelfsprekend om een erfenis zonder vooronderzoek te aanvaarden. U erft namelijke alle goederen, maar ook de eventuele schulden van de overledene, het is dan ook raadzaam om u goed te informeren voordat u de erfenis aanvaardt. U kunt ook rekenen op mijn begeleiding met de gang naar de notaris, bank, pensioenfonds, accountant etc..

Door het inschakelen van een nalatenschapscoach kan de afhandeling van de nalatenschap veel vlotter en efficiënter plaatsvinden. Dat gaat zorgen voor een directe snelle volledige afhandeling, de kosten zullen voor u daardoor in veel gevallen lager dan dat u ervoor kiest de afhandeling zelf te doen. Dit betekent ook, en dat is wellicht het belangrijkste, dat u uw aandacht meer kan richten op de emotionele verwerking van het verlies.

WAT IS DE WERKWIJZE?

        We zullen altijd starten met een gratis kennismakingsgesprek. Dit gesprek dient ervoor, om kennis te maken en om de werkzaamheden te inventariseren. Het gesprek kan gewoon bij u thuis plaatsvinden of op een locatie naar uw voorkeur. Aan het eind van het gesprek zullen we samen bepalen of het zinvol is om een offerte/raming en een gespreksverslag op te stellen.

    U ontvangt een offerte met een opgave van de uit te voeren werkzaamheden. Daarbij treft u een overzicht aan met de gemaakte afspraken vanuit het kennismakingsgesprek. U ontvangt een inschatting van het aantal te besteden uren. In een volgende gesprek zullen we bepreken of u akkoord gaat met de offerte. U ontvangt natuurlijk een kopie van iedere vastlegging.

    Aan de hand van de vastgelegde taken ga ik, of wij samen aan de slag. Ik houd ik u op de hoogte van de voortgang. De frequentie van rapporteren spreken we van te voren af. Bij eventuele onvoorziene zaken zal ik direct rapporteren. De reden hiervan is, dat we de uitvoering wellicht dienen bij te stellen als er zich onvoorziene zaken voordoen.

    Op het moment dat we samen vinden dat zaken voldoende zijn afgerond, vindt er een eindevaluatie plaats, zodat we er samen zeker van zijn, dat we de opdracht als gesloten kunnen beschouwen. U ontvangt daarbij het volledige dossier met daarbij een urenverantwoording. Ook kunnen we op dat moment afspraken maken voor een periodiek contact of update.

WAT ZIJN DE BEVOEGDHEDEN VAN EEN NALATENSCHAPSCOACH?

        De bevoegdheden zullen we altijd vooraf vaststellen. U bepaalt mijn bevoegdheden. Wellicht wilt u een aantal zaken zelf regelen of wilt u alleen op specifieke onderdelen ondersteuning. Er zullen concrete afspraken worden gemaakt, wie welke taak op zich neemt. Indien u mij wilt aanstellen tot volledig zelfstandig executeur zal dat uiteraard eerst notarieel worden vastgelegd.

KAN EEN NALATENSCHAPSCOACH OOK BIJ LEVEN WORDEN INGESCHAKELD?

        Steeds vaker worden bij leven al zaken rond het overlijden geregeld, zodat uw nabestaanden niet onnodig extra belast worden. Maar helaas komt het in de praktijk ook nog steeds voor dat de nabestaanden geen idee hebben waar men aan begint en dat zaken onvoldoende geregeld zijn. Wat mist zijn: Wat de persoonlijke wensen zijn van de overledene en waar alle relevante informatie te vinden is. Ook hierbij kan ik u helpen. Een goed voorbeeld hiervan is het levensdossier.

WAT IS EEN LEVENSDOSSIER?

        Een levensdossier is een document dat er voor zorgt dat uw nabestaanden alle relevante informatie snel voor handen hebben na uw overlijden. Een levensdossier is een document dat we samen opstellen. In dit document worden alle belangrijke stukken zoals bijvoorbeeld een koopakte van uw huis, hypotheekakte, een kopie van een eventueel testament opgenomen, of aangegeven welke documenten er zijn. In dit document worden ook uw administratieve zaken vastgelegd. Dus waar lopen uw verzekeringen, van welke verenigingen bent u lid, welke abonnementen u heeft, de details over de uitvaartplechtigheid, een adressenbestand etc..

Eigenlijk alle informatie die u nabestaanden en helpen bij een vlotte afhandeling van de nalatenschap. Het levensdossier kan fysiek worden vastgelegd, maar ook bijvoorbeeld op een USB-stick of in een digitale kluis. Ook zou u al een exemplaar aan uw nabestaanden kunnen overhandigen of in ieder duidelijk maken waar men het document kan vinden. Het is raadzaam om jaarlijks te bekijken of het levensdossier nog actueel is.

In de praktijk zie ik vaak dat het nodig is, voordat er wordt overgegaan tot het opstellen van een levensdossier, om eerst de administratie op te schonen. Deze service kan ik u ook bieden.

WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?

        Een levenstestament wordt altijd opgesteld door de notaris, de naam levenstestament is verwarrend omdat er geen sprake is van een testament maar er is sprake van één of twee volmachten. De aanleiding voor een levenstestament is vaak het volgende: U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit. Of u staat bijvoorbeeld voor een ingrijpende operatie. Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Een levenstestament bestaat in feite uit: Een volmacht voor de financiële belangen en een volmacht voor de medische en persoonlijke zaken. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben één akte vast. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. Let op: Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na uw overlijden, dat regelt u in een testament.

WAT IS DAN PRECIES EEN TESTAMENT?

        Een testament is een document waarin iemand notarieel vastlegt wat er bij overlijden moet gebeuren met zijn of haar nalatenschap. Iedereen die overlijdt, laat iets na. Dit kunnen bijvoorbeeld geld, schulden, bezittingen en (huis)dieren zijn. In een testament staat hoe deze erfenis wordt verdeeld en wie de executeur is. Een ander woord voor testament is wilsbeschikking.

HOE VRIJBLIJVEND IS DE SAMENWERKING?

        Het afhandelen en begeleiden van een nalatenschap vereist discretie en een correcte afwikkeling. Veel afspraken zullen op basis van goed vertrouwen zijn. Daarom vind ik het belangrijk dat u als opdrachtgever en ik als opdrachtnemer éénzijdig, beide kunnen beslissen de samenwerking niet verder voort te zetten. Van mijn kant zal ik alle tot die tijd verzamelde en uitgewerkte materialen overhandigen. Eventuele openstaande uren worden op de gebruikelijke wijze gefactureerd. Deze opzegging van samenwerking kan gedurende het hele traject en op ieder willekeurig moment worden gedaan. Er is geen verplichte opgave van redenen van opzegging. Mijn insteek is, dat ik wil, dat alle partijen zich moeten kunnen vinden in de samenwerking, zodat de werkzaamheden in goed vertrouwen uitgevoerd kunnen worden.


Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen meer informatie wensen of u wilt eens van gedachten wisselen, dan kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend contact opnemen.