Werkwijze

Aan de hand van onderstaande 10 vragen geef ik een beeld van wat u van mij als nalatenschapscoach kunt verwachten. Vaak worden aan mij onderstaande vragen gesteld.

WAT IS DAT, EEN NALATENSCHAPSCOACH?

     Een nalatenschapscoach begeleidt nabestaanden of een executeur bij de afhandeling van een nalatenschap. De executeur is vaak een persoon die door de overledene is aangewezen om de nalatenschap af te handelen. In de praktijk is dit meestal het oudste kind.

In die moeilijke tijd vlak na een overlijden moeten er allerlei administratieve en juridische zaken worden geregeld. Op korte termijn dienen beslissingen te worden genomen met vaak zeer ingrijpende juridische en financiële gevolgen. En regelmatig ontbreekt het aan kennis en tijd bij de nabestaanden of de executeur om een nalatenschap/erfenis zonder veel problemen af te handelen. Vaak zijn nalatenschappen complex. Niet alleen vanwege ingewikkelde wet- en regelgeving, maar ook door de diversiteit in de samenstelling van veel gezinnen.

Steeds vaker wordt dan ook de hulp van een nalatenschapscoach ingeschakeld. De nalatenschapscoach is een professional die zich volledig richt op het afhandelen van nalatenschappen en daar ook de bijhorende opleidingen voor heeft gevolgd.

WAT IS DE ROL VAN EEN NALATENSCHAPSCOACH?

        Een nalatenschapscoach kan u begeleiden en bijstaan. De rol van de coach kan een rol op de achtergrond zijn. Maar u heeft ook de mogelijkheid om de hele afhandeling uit handen te geven. Alle denkbare tussenvormen zijn mogelijk. Samen bepalen wij wat in uw specifieke situatie de juiste vorm is. In alle gevallen kunt u rekenen op maatwerk.

EN IN DE PRAKTIJK, WAARMEE WORD IK GEHOLPEN?

        U wordt geholpen met het maken van een overzicht van zaken die moeten worden geregeld. Praktisch, financieel, administratief en juridisch. Samen bepalen wij vervolgens wie welke werkzaamheden gaat uitvoeren. Ook beantwoord ik graag uw  vragen  over de werking van het erfrecht. Het is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend om een erfenis zonder vooronderzoek te aanvaarden. U erft namelijk alle goederen, maar ook de eventuele schulden van de overledene. Het is dan ook raadzaam om u goed te informeren voordat u de erfenis aanvaardt. Verder kunt u rekenen op mijn begeleiding bij de gang naar de notaris, bank, pensioenfonds, accountant etc..

Het inschakelen van een nalatenschapscoach maakt de afhandeling van de nalatenschap veel vlotter en efficiënter. Hierdoor zullen ook de kosten voor u in veel gevallen lager zijn dan wanneer u ervoor kiest de afhandeling zelf te doen. Dit betekent ook, en dat is het belangrijkste, dat u uw aandacht meer kunt richten op de emotionele verwerking van het verlies.

WAT IS DE WERKWIJZE?

        We starten met een gratis kennismakingsgesprek. Dit gesprek dient ervoor, om kennis te maken en om de werkzaamheden te inventariseren. Het gesprek kan gewoon bij u thuis plaatsvinden of op een locatie naar uw voorkeur. Aan het eind van het gesprek bepalen we samen of het zinvol is om een offerte/raming en een gespreksverslag op te stellen.

    U ontvangt vervolgens een offerte met een opgave van de uit te voeren werkzaamheden. Daarbij treft u een overzicht aan met de gemaakte afspraken vanuit het kennismakingsgesprek. U ontvangt een inschatting van het aantal te besteden uren. Graag ontvang ik in een volgende gesprek uw akkoord met de offerte en ga ik voor u aan de slag. Elke nieuwe gemaakte afspraak leg ik vast en hiervan ontvangt u natuurlijk een kopie zodat u een goed overzicht behoudt van de door u aan mij uitbestede werkzaamheden. Verder houd ik u op vanzelfsprekend op de hoogte van de voortgang. De frequentie van rapporteren spreken we van tevoren af. Bij eventuele onvoorziene zaken rapporteer ik meteen. De reden hiervan is, dat we de uitvoering wellicht dienen bij te stellen als er zich onvoorziene zaken voordoen.

    Op het moment dat we samen vinden dat zaken voldoende zijn afgerond, vindt er een eindevaluatie plaats, zodat we er samen zeker van zijn, dat we de opdracht als gesloten kunnen beschouwen. U ontvangt daarbij het volledige dossier met daarbij een urenverantwoording. Ook kunnen we op dat moment afspraken maken voor een periodiek contact of update.

WAT ZIJN DE BEVOEGDHEDEN?

        De bevoegdheden stellen wij vooraf vast. U bepaalt namelijk de reikwijdte van mijn bevoegdheden. Wellicht wilt u een aantal zaken zelf regelen of wilt u alleen op specifieke onderdelen ondersteuning. We maken concrete afspraken over wie welke taak op zich neemt. Wilt u mij aanstellen tot volledig zelfstandig executeur dan wordt dat uiteraard eerst notarieel vastgelegd.

KAN EEN NALATENSCHAPSCOACH OOK BIJ LEVEN WORDEN INGESCHAKELD?

        Dat kan zeker. Ik help u graag op voorhand om uw vermogen voor later goed en naar uw wens te verdelen. Dit gebeurt steeds vaker zodat uw nabestaanden niet onnodig extra worden belast na uw overlijden. In de praktijk komt het helaas nog steeds regelmatig voor dat de nabestaanden geen idee hebben waar men aan begint en dat zaken onvoldoende geregeld zijn. Wat vaak mist zijn: wat zijn de persoonlijke wensen van de overledene? En waar is alle relevante informatie te vinden?. Ook hierbij kan ik u helpen. Dit kan bijvoorbeeld via het levensdossier.

WAT IS EEN LEVENSDOSSIER?

        Een levensdossier is een document dat ervoor zorgt dat uw nabestaanden alle relevante informatie snel voor handen hebben na uw overlijden. Een levensdossier is een document dat we samen opstellen. In dit document worden alle belangrijke stukken zoals bijvoorbeeld een koopakte van uw huis, hypotheekakte, een kopie van een eventueel testament, opgenomen, of aangegeven welke documenten er zijn. In dit document worden ook uw administratieve zaken vastgelegd. Dus waar lopen uw verzekeringen, van welke verenigingen bent u lid, welke abonnementen heeft u, de details over de uitvaartplechtigheid, een adressenbestand etc..

Het betreft eigenlijk alle informatie die uw nabestaanden helpen bij een vlotte afhandeling van de nalatenschap. Het levensdossier kan op papier worden vastgelegd, maar ook bijvoorbeeld op een USB-stick of in een digitale kluis. U kunt ook overwegen alvast een exemplaar aan uw nabestaanden te overhandigen of in ieder duidelijk maken waar men het document kan vinden. Het is raadzaam om jaarlijks te bekijken of het levensdossier nog actueel is. In de praktijk zie ik vaak dat het nodig is om eerst de administratie op te schonen, voordat er wordt overgegaan tot het opstellen van een levensdossier. Deze service kan ik u ook bieden.

WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT?

        Een levenstestament bijna altijd opgesteld door een notaris en bestaat in feite uit: Een volmacht voor de financiële belangen en een volmacht voor de medische en persoonlijke zaken. De naam levenstestament is misschien wat verwarrend omdat er geen sprake is van een daadwerkelijk testament, maar er dus sprake van is van één of twee van de hiervoor genoemde volmachten.

De aanleiding voor een levenstestament is vaak het volgende: U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of geestelijk achteruit. Of u staat bijvoorbeeld voor een ingrijpende operatie. Dan is het goed eens na te denken over wie uw belangen behartigt als u dit zelf niet meer kunt. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

In het levenstestament legt u alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Het is ook mogelijk om alleen voor uw financiële zaken een volmacht op te stellen. Let op: Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat dus niet over wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na uw overlijden, dat regelt u apart in een testament.

WAT IS DAN PRECIES EEN TESTAMENT?

        Een testament is een document waarin iemand notarieel vastlegt wat er bij overlijden moet gebeuren met zijn of haar nalatenschap. Iedereen die overlijdt, laat iets na. Dit kunnen bijvoorbeeld geld, schulden, bezittingen en (huis)dieren zijn. In een testament staat hoe deze erfenis wordt verdeeld en wie de executeur is. Een ander woord voor testament is wilsbeschikking.

HOE VRIJBLIJVEND IS DE SAMENWERKING?

        Het afhandelen en begeleiden van een nalatenschap vereist discretie en een correcte afwikkeling. Veel afspraken zullen op basis van goed vertrouwen zijn. Daarom vind ik het belangrijk dat zowel u als opdrachtgever en ik als opdrachtnemer éénzijdig kunnen beslissen de samenwerking niet verder voort te zetten. Van mijn kant zal ik alle tot die tijd verzamelde en uitgewerkte materialen overhandigen. Eventuele openstaande uren worden op de gebruikelijke wijze gefactureerd. Deze opzegging van samenwerking kan gedurende het hele traject en op ieder willekeurig moment worden gedaan. Er is geen verplichte opgave van redenen van uw opzegging. Mijn insteek is dat alle partijen zich moeten kunnen vinden in de samenwerking, zodat de werkzaamheden in goed vertrouwen uitgevoerd kunnen worden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen meer informatie wensen of u wilt eens van gedachten wisselen, dan kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend contact opnemen.